Polityka prywatności serwisu rem-elbląg.pl

Celem realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej “RODO” przedstawiamy poniższe informacje:

Administratorem danych osobowych jest REM Elbląg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, ul. Grunwaldzka 106A, 82-300 Elbląg, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006519, Kapitał zakładowy: 477 000,00 zł, posiadającą nadany numer NIP 578-27-14-815 oraz REGON 170932068, e-mail biuro@rem-elbląg.pl , tel. 55 2356006

Jakie dane są zbierane?

 1. Przetwarzane są dane osobowe, których podanie potrzebne jest do zarejestrowania i zalogowania tj. imię i nazwisko Użytkownika lub nick oraz adres e-maili złożenia zamówienia zarówno po rejestracji jak i bez dokonywania rejestracji tj. imię oraz nazwisko Użytkownika, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail. W przypadku zgłoszenia żądania wystawienia faktury przetwarzany będzie dodatkowo numer identyfikacji podatkowej. W przypadku kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych dodatkowo przetwarzana jest nazwa użytkownika w tym serwisie.
 2. Przetwarzane są także informacje:
  • o sposobie przeglądania naszych Serwisów i aplikacji mobilnych oraz informacje o kliknięciu jednej z naszych reklam (w tym na stronach internetowych innych organizacji)
  • o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych)
  • informacje jak i kiedy używano kuponów lub voucherów (jeśli z nich korzystano)
 3. W przypadku osobistego odbioru zamówienia lub osobistej wizyty w sklepie lub oddziale spółki przetwarzane są wizerunki a także tablice rejestracyjne pojazdów w ramach naszych systemów monitoringu CCTV.
 4. Mogą być również wykorzystywane dane osobowe z innych źródeł jak: specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje, nasi partnerzy handlowi i rejestry publiczne.

Podawanie przez użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację w Serwisie i realizację zamówienia lub zawarcie umowy i realizację zamówienia bez rejestracji.

Nie istnieje możliwość korzystania ze sklepu anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu, ponieważ realizacja zamówienia nie może nastąpić bez znajomości danych osobowych użytkownika.

W przypadku odstąpienia od umowy oraz uznania złożonej reklamacji Użytkownik może zostać poproszony o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności.

W jakim celu zbierane są dane osobowe?

Dane osobowe zbierane są w celu zawarcia umów sprzedaży produktów oraz informowania o przebiegu realizacji zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta klienta.

Wykorzystywanie plików cookies i podobnych technologii w Serwisie i w aplikacjach mobilnych ma na celu poprawić jakość obsługi klienta, rozwijania i ulepszania oferty usług, przeprowadzania badań rynkowych, a także do ulepszania naszych systemów informatycznych (w tym bezpieczeństwa) oraz naszych usług.

Dane z monitoringu CCTV przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa biur stacjonarnych, zapobiegania przestępstwom i innym niepożądanym zrachowaniom.

Dane osobowe mogą być również wykorzystywane do działań marketingowych za uprzednio wyrażoną zgodą. Działania te obejmują wysyłkę newslettera, prezentowanie i dostarczanie informacji o produktach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych Administratora i jego partnerów, a także w celu prowadzenia marketingu produktów własnych i usług oraz produktów i usług Administratora i jego partnerów w inny sposób.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, niezbędność do wykonania umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO).

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • do wycofania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny, cofnięcie zgody spowoduje natomiast usunięcie konta Użytkownika w serwisie www.rem-elbląg.pl
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ograniczenie może dotyczyć zarówno czasu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych jednak żądanie ograniczenia dotyczącego przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane przez nas czynności
 • do żądania poprawienia danych osobowych za pośrednictwem serwisu, lub dla zalogowanych Użytkowników do dokonania samodzielnego poprawienia logując się na swoje konto, a następnie przechodząc do zakładki z danymi osobowymi
 • do żądania przekazania danych do innego podmiotu, żądanie takie należy zgłosić przez formularz kontaktowy Administratorowi, podając dokładną nazwę oraz adres Podmiotu, do którego dane Użytkownika mają zostać przez nas przekazane a przekazanie danych nastąpi po potwierdzeniu przez Użytkownika żądania w formie elektronicznej/pisemnej (przesłanie potwierdzenia żądania przez konieczne ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika)
 • do żądania od Administratora informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych, a informacje te zostaną ujawnione w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika
 • do zgłoszenia wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Przez jaki czas moje dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług i świadczenie usługi elektronicznej.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po rozwiązaniu umowy, cofnięciu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeśli przepisy krajowe, unijne lub międzynarodowe obligują nas do retencji danych.

Komu powierzone mogą zostać moje dane osobowe?

 1. Przetwarzane dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane podmiotom bezpośrednio współpracującym w celu realizacji i rozliczenia zamówienia, w tym przygotowania czy dostarczenia złożonego przez Użytkownika zamówienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora
 2. Przetwarzane dane osobowe lub inne dane Użytkownika mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności dane Użytkownika nie będą przekazywane innym podmiotom.
 4. Dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców usług. Jeśli to zrobimy, zapewniamy poszanowanie Twoich praw prywatności zgodnie z niniejszą Polityką.

Jak zabezpieczone są moje dane osobowe?

W celu ochrony bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych wdrożyliśmy ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych, egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych, a także fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików oraz zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL) dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Polityka cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są niewielkimi plikami wysyłanymi przez serwer www i przechowywanymi przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Umożliwiają one zapamiętywanie charakterystycznych informacji dotyczących używanego urządzenia.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. W ramach Serwisu Usługodawca stosuje następujące rodzaje Plików cookies:
  • sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy do czasu opuszczenia przez niego Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  • stałe – Pliki cookies, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę
  • trackingowe – Pliki cookies przechowujące informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego, służące do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych przez Serwis kampanii internetowych i działań marketingowych. Pliki te nadawane są na okres do 30 dni lub sesyjnie
  • analityczne – Pliki cookies instalowane przez systemy analityczne badające zjawiska zachodzące w Serwisie związane z przepływem i zachowaniem Usługobiorców w celu optymalizacji Serwisu. Czas trwania tych Plików cookies jest ustalany sesyjnie lub na inny okres
  • bezpieczeństwo – służą do zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  • reklamowe – umożliwiają dostarczanie Usługobiorcom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań oraz rozliczania efektywności prowadzonych kampanii reklamowych w Internecie
 4. Dane zebrane przez pliki cookies są wykorzystywane między innymi w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika, umożliwienia działania podstawowych funkcji serwisu w tym zapamiętywania koszyka i utrzymania sesji Użytkownika. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonywane jest poprzez narzędzie Google Analytics/Google Duble Click/Google Custom Click Engine/Piksel Facebook/Google Adwords/Wtyczki społecznościowe, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 5. Ustawienia dotyczące plików cookies każdy Użytkownik może zmienić w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Jeżeli ustawienia nie zostaną zmienione, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu.
 6. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż pliki cookies będą zapisane w pamięci urządzenia oraz wykorzystane przez Administratora w wyżej wskazanych celach.

W jaki sposób mam zgłosić żądania dotyczące moich danych osobowych?

W celu zgłoszenia czy przekazania żądania Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail: biuro@rem-elbląg.pl, zgłoszenia telefonicznego pod numerem 55 2356006 lub listownie na adres: REM Elbląg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, ul. Grunwaldzka 106A, 82-300 Elbląg.

Co tydzień „rozpracowujemy” zagadnienia branżowe, a co jakiś czas wysyłamy promocje do grupy osób, które tak jak my chcą być na bieżąco. Zapisz się już dziś!
Rozwijaj się razem z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez REM Elbląg Sp. z o.o. w celach marketingowych. Mam prawo dostępu do moich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych zgodnie z obowiązującym prawem. Administratorem danych jest REM Elbląg Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 106A.
Logo REM

REM Elbląg Sp. z o.o.

82-300 Elbląg,

ul. Grunwaldzka 106A

Copyright © 2021 Rem Elbląg Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: ITCENTER

Umów się na serwis

Napisz do nas

CENY

Pamiętaj
Nasz sklep kierujemy przede wszystkim do klientów biznesowych, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz dostęp do cen hurtowych

ZAREJESTRUJ SIĘ ŻEBY POZNAĆ CENY!

Zaloguj się już dziś